top of page
Title
Boolean
ระบบสั่งอาหารด้วยมือถือลูกค้า
No
ระบบสั่งอาหารด้วยมือถือพนักงาน
No
ระบบกินก่อนจ่าย
No
ระบบจ่ายก่อนกิน
Yes
ทดสอบ
Yes
bottom of page